ਸਾਡੇ ਮੇਲਿੰਗ ਲਿਸਟ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਸਾਈਨਅਪ

ਇਸ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਈਈਈਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀਸ਼ੁਦਾ ਆਈਈਈਈ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਈਮੇਲ ਅਪਡੇਟਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ.

ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਆਨਲਾਈਨ:

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਈਐਨਜੀਨੇਰਿੰਗ.ਆਰ.ਆਰ.ਓ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ tryengineering@ieee.org.

ਇਸ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈਈਈਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ. ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਈਈਈਈ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ.