ជាវបញ្ជីផ្ញើសាររបស់យើង

ការចុះឈ្មោះព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

តាមរយៈការបញ្ជូនសំណុំបែបបទនេះអ្នកកំពុងផ្តល់ការអនុញ្ញាតឱ្យ IEEE ទាក់ទងអ្នកហើយផ្ញើអ៊ីមែលថ្មីៗអំពីមាតិកាអប់រំ IEEE ឥតគិតថ្លៃនិងបង់ប្រាក់។

STEM Portal Reports

Volunteer STEM Portal

Provide your Event Results

* Current stats in the library

Provide your Event Results

Showcase your success and also collectively report on the results of the STEM activities occurring throughout IEEE’s global communities. Together, let us demonstrate the effectiveness of these programs, as we inspire the next generation to pursue stem fields.

You just completed your event and it was a great success. Now share the results of your event!

Here is a sample event report for you to review.  It will take approximately 15 minutes to complete the form.

Here’s how to share your event impact.

Event Reporting with vTools

Click the “Share Now” button below. This will take you to vTools Events 

  • If you are familiar with vTools, you may notice the vTools event reporting form has more questions than prior so we can report on our collective impact. 
  • If you are new to vTools, you will need to create your event in Vtools before sharing your impact data. Here is a tutorial to learn more about vTools Events. Either way you can select the button below to log into vTools.

Alternative Event Reporting Options

If you do not use vTools, please provide your results by clicking the “Share Now” button below.

Not currently evaluating your student program? Consider using this student survey developed by University of Chicago.