در لیست ارسال ما ثبت نام نمایید

ثبت نام خبرنامه

با ارسال این فرم ، شما به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس گرفته و در مورد محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE به روزرسانی های ایمیل شما را ارسال کند.

سه شنبه مهندسی کنید

EXPLORE. DISCOVER. INSPIRE. SHARE.

سه شنبه مهندسی کنید

This monthly blog & webinar series features an IEEE technical society with related activities for pre-university students. Join us and help students explore, engage, and get inspired about STEM fields.

Educators, volunteers, and parents can reward students for the progress they made using TryEngineering Tuesday Badges! Each topic has its own badge that can be awarded to students as you see fit. Collect them all!