مشترک شدن در لیست پستی ما

خبرنامه

با ارسال این فرم ، به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس بگیرد و به روزرسانی های الکترونیکی درباره محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE برای شما ارسال کند.

تطبیق محتوا: قوانین نیوتن

این درس بر روی طراحی trebuchet تمرکز دارد. تیم های دانش آموز از مواد روزمره سه لنگه می سازند. سپس آنها سه قلوهای خود را آزمایش می کنند تا دورترین فاصله ای را که می توانند با یک هدف هدف قرار دهند مشخص کنند