در لیست ارسال ما ثبت نام نمایید

ثبت نام خبرنامه

با ارسال این فرم ، شما به IEEE اجازه می دهید تا با شما تماس گرفته و در مورد محتوای آموزشی رایگان و پولی IEEE به روزرسانی های ایمیل شما را ارسال کند.

مشارکت کنید

Events, opportunities and resources of interest for engineering, computing and technology students. Find scholarships to help pay for college. Participate in contests, internships, maker events, and summer schools in your area.