برای بصورت رایگان و سریال آنلاین مستقیم توسط مربیان توسط Boolean Girl ثبت نام کنید: کامل STEM جلو. بچه ها یاد می گیرند برای کدگذاری ، ساخت ، اختراع و تحریک و تحریک. هر قسمت از نظر سنی متناسب با سن 8 تا 18 سال است.

 

قسمت های گذشته را تماشا کنید